પ્રવેશ 2015-16  
ફોર્મ ભરવા અંગેની માહિતી/સૂચનાઓ
ઓંન લાઈન : અરજી પત્રક
આપનું ભરેલ ફોર્મ EDIT કરવા અંહી ક્લિક કરો
આપનું ભરેલ ફોર્મ જોવા અથવા પ્રિન્ટ કરવા અંહી ક્લિક કરો
  પ્રવેશની જાહેરાત
  રિસીવિંગ સેંટર ની યાદી
  પ્રવેશ ફોર્મ સાથે રજૂ કરવાના જરૂરી આધારો
 
  સંચાલનની માહિતી  
Receipt (રીસીવિંગ સેન્ટર માટે)
  રિસીવીંગ સેન્ટર માટેની સૂચનાઓ
  All CenterWise UserName
  ફી જમા કરવાની સૂચનાઓ
  મેનેજમેન્ટ ક્વોટા અંગે પરિપત્ર
  સ્વીકાર કેન્દ્રો માટે વાંધાઅરજી સ્વીકારવા બાબત
 
  સામાન્ય માહિતી  
  ઉમેદવાર માટેની સામાન્ય સૂચનાઓ
  ઈન્‍ટરવ્‍યૂ સમયે બોલાવવામા આવે ત્‍યારે ધ્‍યાનમા રાખવાની વિગતો
  પ્રાથમિક શિક્ષણ ડિપ્લોમાં પ્રવેશના નિયમો
  મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકો અંગે ના નિયમો
Helpline : 079-65108805 / 079-23256592
આ હેલ્પલાઈન સવારે ૧૧:૦૦ કલાક થી સાંજના ૧૮:૦૦ કલાક સુધી(2nd શનિવાર ,4th શનિવાર,રવિવાર અને જાહેર રજાના દિવસો સિવાય)
Site best viewed in Internet Explorer 7 and above
 
© Copyright 2015-16 | ptcgujarat.org