જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયક/મુખ્ય શિક્ષકની ભરતી માટે અહીં ક્લિક કરો
હેલ્પ લાઇન નંબર : 079-30079002, 30079003, 23241663